נספח תנאים משפטיים

 1. נספח זה הינו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר בין החברה לבין הלקוח ויהווה ביחד עם הצעת המחיר את הסכם ההתקשרות המחייב בין הצדדים.
 2. הסכם זה יחול על כל הציוד שהלקוח ישכור מהחברה בהתאם למפורט בהצעת מחיר וכן כל ציוד נוסף שיושכר בהמשך (להלן: "הציוד"). אלא אם נקבע אחרת הציוד יסופק ויותקן כשהוא פעיל ומוכן לפעולה.
 3. התקנת הציוד ו/או כל שינוי בציוד ו/או במיקומו לאחר מכן תעשה על ידי החברה ו/או באמצעות מתקין מורשה מטעמה בלבד.
 4. במהלך תקופת השכירות החברה תקצה ללקוח גישה למערכת הצפייה בנתונים שיופקו באמצעות הציוד (להלן: "המידע"). לאחר סיום תקופת השכירות תופסק הגישה למערכת הצפייה במידע והלקוח יוכל לקבל את המידע שיהיה קיים באותו מועד באמצעות קובץ אקסל או קובץ דומה. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי המידע יאוחסן וישמר באמצעות צדדים שלישיים ובהתאם לתנאי השימוש והמדיניות של אותם צדדים שלישיים, ואין החברה אחראית לכל נזק או אובדן, זמני או קבוע, שייגרם למידע.  הלקוח מאשר כי ידוע לו כי לחברה תהיה גישה למידע והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש לצרכיה.
 5. הלקוח אחראי לוודא כי אין בהתקנת הציוד כדי להפר איזה דין או הסכם החל על הלקוח, לרבות אחריות אחריות היצרן החלה ביחס למקום ו/או המכשיר שעל גביו יותקן הציוד או הפרה של הוראות השימוש בהם.
 6. הציוד והמידע שיתקבל ממנו מסופק ללקוח as-is והחברה אינה מתחייבת, במישרין או בעקיפין, ולא תהיה אחראית להתאמתו של הציוד ו/או המידע לצרכיו של הלקוח וכי אינה יכולה להבטיח כי המידע יספק תוצאות מסוימות ו/או ימנע אירועים מסוימים ו/או כי הנגישות למידע תהיה ללא הפרעה או הפסקה כלשהי. מובהר כי המידע שיתקבל מהציוד והשימוש בו יהיה על אחריותו הבלעדית של הלקוח.
 7. הלקוח יאפשר לחברה לעשות שימוש בשם הלקוח ובלוגו שלו במסגרת אתר האינטרנט של החברה ו/או בחומריה השיווקיים ולציין כי הלקוח נמנה על קהל לקוחותיה של החברה, וזאת בכפוף לאישור בכתב מראש של הלקוח, אשר לא ימנע ממתן האישור אלא מטעמים סבירים.
 8. מובהר כי שירות הלקוחות של החברה אינו פועל במתכונת של 24/7 ואינו פעיל בשבתות, חגים ומועדים וכי אפשרות החברה לתת שירות עשוי להיות מוגבלת מעת לעת, לרבות בשל נסיבות שאינן תלויות בחברה והלקוח מאשר כי הסכם זה אינו כולל התחייבות מצד החברה למתן מענה במועדים כלשהם או בקבועי זמן כלשהם.
 9. בכל מקרה של גניבה ו/או נזק לציוד הלקוח ישלם לחברה סך השווה למחיר המוצר, או מוצר חלופי לו, בהתאם למחירון החברה כפי שיהיה בתוקף במועד האירוע. עוד מוסכם כי במקרה של נזק לציוד [לאחר ההתקנה] החברה לא תהיה אחראית לתקן ציוד שניזוק, מכל סיבה שהיא, או לספק ציוד חלופי תחתיו, אלא לבקשת הלקוח ובכפוף למחירון הציוד ו/או השירות כפי שיהיה במועד בקשת ההחלפה. מובהר כי בכל מקרה האחריות לציוד תהיה בהתאם לאחריות היצרן, ככל שקיימת, ולתקופה שלא תעלה על שנתיים ממועד התקנת הציוד, ובכפוף לתשלום של העלויות הכרוכות במימוש האחריות.
 10. החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או נושאי המשרה בו ו/או עובדיו ו/או יועציו ו/או סוכניו לאיזושהי חברות או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח כתוצאה מהסכם זה, ביצועו, השכרת הציוד והשימוש בו, לרבות אך לא רק, אובדן רווחים, אובדן הזדמנויות עסקיות, אובדן מידע, השבתות, פגיעה במוניטין וכו'. מוסכם כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת עד לסכום השווה לדמי השכירות בגין ששת החודשים שקדמו לאירוע בגינו יבקש הלקוח להטיל אחריות על החברה, על פי דין ו/או על פי הסכם זה, לרבות ביחס לנושאים לגביהם נקבע כי לא תהיה לחברה אחריות.
 11. כל הקניין הרוחני שייווצר על ידי החברה במהלך או כתוצאה מהשכרת הציוד והפעלתו יהיה קניינה הבלעדי של החברה.
 12. הלקוח לא יהיה רשאי להשכיר את הציוד, בין בתמורה ובין שלא, או להעביר את הציוד ו/או להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
 13. הלקוח מאשר כי בכל במקרה של אי תשלום לחברה של איזשהו תשלום, במועדו ובמלואו, תהיה החברה רשאית להשבית את הציוד ו/או להפסיק את הנגישות של הלקוח למערכת המידע.
 14. ללקוח לא תהיה כל זכות עיכבון על הציוד או זכות קיזוז ביחס לאיזה מהתשלומים המגיעים לחברה מהלקוח.
 15. הלקוח מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל אירוע של נזק ו/או גניבה של הציוד וכן יאפשר לחברה, לפי דרישתה, לבדוק את הציוד. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה התחייבות שלא צוינה במפורש בהסכם זה.
 16. החברה תהיה רשאית לסיים את הסכם זה ללא נימוק וללא הודעה מראש במקרים הבאים: (1) הלקוח הפר את הסכם זה בהפרה יסודית; (2) הלקוח ו/או מי מטעמו יגרום נזק מכוון לחברה ו/או לציוד; (3)  הוגשה בקשה לפתיחת בהליכי חדלות פירעון ו/או    
 17. הלקוח יעמיד את הבטוחות הנדרשות על פי הסכם זה וידאג כי הן יהיו בתוקף לכל אורך תקופת השכירות או מעבר לכך אם צוין אחרת ביחס לאיזו מהבטוחות וכן ידאג להחליף או לעדכן כל בטוחה על מנת שהבטוחות שבידי החברה להבטחת חיובי הלקוח לא יפחתו ו/או יצומצמו.
 18. הח"מ מאשר בשם הלקוח כי הוא מוסמך לחתום ולחייב בחתימתו את הלקוח לכל דבר ועניין וכי במקרה שהלקוח יטען כי הסכם זה נחתם בחוסר סמכות אז הח"מ ישפה את החברה בגין כל הנזקים שיגרמו לה ויהיה ערב באופן אישי לכל חיובי הלקוח כלפי החברה.
 19. הודעות שעל הצדדים להעביר על פי הסכם זה או במהלך תקופת הסכם זה יעשו באמצעות דואר אלקטרוני – ללקוח בהתאם לכתובת המופיעה בהצעת המחיר או לכתובת אחרת עליה תינתן הודעה בכתב מראה, לחברה לכתובת דוא"ל ________. כל הודעה שתימסר לכתובות הנ"ל תיחשב שהתקבלה ביום העסקים שלאחר שליחתה.
 20. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה, פירושו, תוקפו, סיומו וכל הקשור בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 21. הסכם זה מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או הסכמה ו/או הבנה שנעשו, בכתב או בע"פ, במפורש או במשתמע, טרם חתימת הסכם זה בכל הקשור בנושא של הסכם זה ו/או בציוד.
 22. לא יהיה תוקף לשינוי בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת שני הצדדים.