הסכם התקשרות

תקנון BLACKBOX

אנו מודים לכם על פנייתכם ומתכבדים לפרט את תנאי ההתקשרות המוצעים:
דמי השכירות החודשיים:
לפי הצעת מחיר בתוספת מע"מ כדין.
תנאי התשלום:
דמי השכירות ישולמו לא יאוחר מיום 01 לכל חודש או מועד אחר שייקבע בהצעת המחיר
דמי התקנה:
לפי סיכום בהצעת המחיר
בטוחות:
תנאים נוספים:
על ההתקשרות בין הצדדים יחולו הוראות נספח התנאים המשפטיים המצ"ב להצעה זו ואשר יהוו ביחד את ההסכם המחייב בין הצדדים.
תוקף ההצעה:
הצעה זו הינה בתוקף ל-30 ימים ממועד הוצאתה.
הצעה להתקשרות בהסכם שכירות